Category: Македонија

УЈП: Финансиска помош за работодавачите за исплата на минималната плата

Законски основ
Работодавачите кои ги исполнуваат условите од Законот за измена и дополнување на Законот  за минимална плата во Република Северна Македонија, („Службен весник на РСМ’’, бр.41 од 24.02.2022 година), имаат право на финансиска помош за исплата на разликата од придонесите на нето зголемената минимална плата за период од месец март 2022 до месец декември 2022 година.

Износ на финансиска помош
Висината на минималната плата не може да биде пониска од 57% од висината на просечно исплатената нето плата во Република Северна Македонија за претходната година, според податоците на Државниот завод за статистика. 

На работодавачот ќе му се обезбеди финансиска помош за исплата на разликата од придонесите на нето зголемената минимална плата во износ од 1.197,00 денари. Финансиската помош се обезбедува на работодавачите за работниците на кои основната плата ќе се исплати до нивото на бруто плата во износ од 26.422,00 денари.

Пресметка на износ на исплатената нето плата на работникот исплатена за период од март до декември 2022 година 
Пресметката на износ на исплатената месечна нето плата од март до декември 2022 година, се врши за лицата кои биле во работен однос кај работодавачот во месец февруари 2022 година за вкупниот број на одработени часови (ефективни часови и надоместок на боледување на товар на работодавач), како и за ново вработените лица во месецот за кој се бара финансиска помош. Висината на платата на работникот кој работи со скратено работно време се пресметува сразмерно со бројот на остварените работни часови. Во просечниот износ на исплатената месечна нето плата за работникот, не се пресметува додатокот на плата за прекувремена работа.

Барање за финансиска помош
Барањето за обезбедување на финансиската помош работодавачите го изразуваат преку пополнување на шифра во пресметките за плата за вработеното лице за кое бараат финансиска помош. За барање за користење на финансиска помош, внесете ја шифрата 405 во полето 3.23 од клиентскиот софтвер (преземи нова верзија http://ujp.gov.mk/mk/obrasci/opis/81).

Услови за обезбедување на финансиска поддршка
Работодавачот за обезбедување на финансиската помош треба да ги исполнува следните услови:

  • работодавачот да не е ослободен од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување или данок на личен доход за вработеното лице,
  • работодавачот да има статус на активен обврзник, односно да не е во постапка на стечај или ликвидација или постапка на бришење, согласно со членовите 477, 477-а, 552-а и 552-б од Законот за трговските друштва,
  • работодавачот да ги има подмирено обврските по основ на плата, придонеси од задолжително социјално осигурување и даноци, заклучно со последниот ден од месецот за кој се обезбедува финансиската помош.

Работодавачот кој НЕ може да користи финансиска помош

  • обврзник кој користи субвенционирање на придонеси од задолжително социјално осигурување за работници, согласно со Законот за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата,
  • обврзник кој користи мерка за субвенција на плата преку Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за работници, за периодот додека ја користи мерката,
  • орган на државна и на локална власт и други државни органи основани согласно со Уставот на Република Северна Македонија и со закон, институција која врши дејност од областа на образованието, науката, здравството, културата, трудот, социјалната заштита и заштитата на детето, спортот, како и во други дејности од јавен интерес утврден со закон, а организирани како агенции, фондови, јавни установи и јавни претпријатија основани од Република Северна Македонија или од општините од градот Скопје, како и од општините во градот Скопје,
  • приватна агенција за вработување за осигуреник кој е отстапен кај работодавач од јавен сектор,

Известување на работодавачот за правото на финансиска помош
Во Декларацијата за прием, работодавачот кој за вработеното лице ги исполнува условите од членот 4-а од законот и условите од член 4-б став (1) алинеја 1, 2 и 3 од законот, ќе се генерира известување дека се исполнети условите од законот, за обезбедување на финансиска помош. По истекот на месецот за кој се обезбедува финансиска помош, ќе се провери дали работодавачот ги има подмирено обврските по основ на плата, придонеси од задолжително социјално осигурување и даноци, заклучно со последниот ден од месецот за кој се обезбедува финансиската помош. Доколку и овој услов е исполнет, на работодавачот ќе му се исплати финансиска помош.

Доколку работодавачот не ги исполни условите од законот, во Декларацијата за прием ќе се генерира предупредување со порака кој услов од законот работодавачот не го исполнува. Декларацијата за прием нема да биде одбиена поради предупредувањето, туку истото служи за информирање на работодавачот дека нема да следи исплата на финансиска помош.

Исплата на финансиската помош
Финансиската помош се остварува по исплата на платата за месецот за кој се обезбедува финансиската помош. Исплатата на финансиската помош се врши преку Министерството за труд и социјална политика.

Обврски на работодавачот – корисник на финансиска помош
Работодавачот кој ќе добие финансиска помош е должен да го задржи на работа работникот за кој добива финансиска помош најмалку една година по завршувањето на помошта. Во спротивно работодавачот е должен да го врати износот на добиената финансиска помош, во рок од 30 дена од денот на одјавување на работникот за кој добивал финансиска помош, освен во случај на остварување на право на пензија, престанок на работниот однос по вина или волја на работникот или смрт на работникот.

Напомена: Сите работодавачи кои ја исплатиле платата за месец 03/2022 година, а не побарале обезбедување на финансиска помош истото може да го сторат со поднесување на исправка (103) само за вработените лица за кои бараат обезбедување на финансиска помош. Барање за финансиска поддршка може да се поднесе само од работодавачи – правно лице или самостоен вршител на дејност, во конечна пресметка или во исправка на пресметката, односно не се опфатени аконтативни пресметки.

Вкупното резидентно население на Република Северна Македонија изнесува 1 836 713 жители

ФОТО: ДЗС

Вкупното резидентно население на Република Северна Македонија, на 5 септември 2021 година изнесуваше 1 836 713 жители. Од нив, 50.4 % се жени, а 49.6 % се мажи.

Според возрасната структура, најголем процент од населението 7 % – се во возрасната група од 40-44 години. Куриозитет е што во Северна Македонија е попишанo 51 лицe на возраст над 100 години.

Според изјаснувањето за етничка припадност, 58.44 % проценти од населението се изјасниле како Македонци, 24.30 % проценти како Албанци, 3.86 % како Турци, 2.53 % како Роми, 0.47 % како Власи, 1.30 % како Срби и 0.87 % како Бошњаци и др, информираше директорот на Државниот завод за статистика, Апостол Симовски.  

Според религиската припадност 46.14 % се изјасниле како православни, 32.17 % како муслимани (ислам), 0.37 % како католици, а во овој Попис се појавија и други религиски заедници кои ги немаше во претходните пописи, а тоа се: евангелско протестантски христијани, агностици, будисти и други.

61.38 % од попишаното население се изјасниле дека мајчин јазик им е македонскиот, 24.34 % албански мајчин јазик, 3.41 % турски, 1.73 % ромски, 0.17 %, влашки, 0.61 % српски и 0.85 % босански јазик.

Бројот на домаќинства изнесува 598 632, а просечниот број на членови на домаќинствата изнесува 3.06.

Во рамките на Пописот 2021 беше овозможено македонските државјани кои живеат и престојуваат во странство повеќе од една година да се самопопишат преку веб-апликација која беше достапна на веб-страницата за Попис.

Оваа можност ја искористија 258 932 наши сонародници од кои 24.55 % се изјаснија како Македонци, 66.42 % како Албанци, 4.78 % како Турци и др. Оваа категорија граѓани не влегува во вкупното резидентно население на Република Северна Македонија.

(ВИДЕО) Влада: Рекордно зголемување на пензиите од над 10.000 денари на годишно ниво

Портпаролите на Владата, Душко Арсовски и Муамет Хоџа на денешната прес-конференција, информираа за донесените одлуки и заклучоци од 32-та редовна седница на Владата и одговараа на прашања од интерес на јавноста и медиумите.

Портпаролите информираа дека на вчерашната седница Владата на Република Северна Македонија го разгледа и прифати Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2022 година.

Со овој Оперативен план, како што посочија, се утврдуваат програмите, мерките и услугите за вработување. Целта е да се обезбедат нови работни места, поддршка за креирање нови работни места и зголемување на вработливоста, посебно на младите, долгорочно невработените и корисниците на право на парична помош, како и поддршка на невработените лица на кои им престанал работниот однос во текот на кризата предизвикана поради пандемијата со КОВИД-19, односно од 11 март 2020 година.

Оперативниот план за вработување е предвидено да опфати 14.685 лица, а за програмите, мерките и услугите за вработување се предвидени повеќе од 1,8 милијарди денари.

На прес-конференција беше истакнато дека на вчерашната седница на Владата е разгледана и усвоена информацијата за потпишување на Меморандум за разбирање меѓу Агенцијата за млади и спорт и Министерство за млади и спорт на Република Бугарија за соработка од областа на младите и спортот.

Целта на овој меморандум, како што посочија е дополнително зајакнување на блиските односи меѓу двете земји преку унапредување на соработката меѓу младите и во областа на спортот.

Портпаролите информираа дека на вчерашната седница Владата го утврди и текстот на Предлог-законот за изменување на Законот за административни службеници за усогласување на платите на административните службеници во однос на минималната плата на национално ниво.

Владата исто така ја разгледа и усвои Информацијата за исплата на пензии за март 2022 година. Фондот за пензиското и инвалидското осигурување е задолжен да ги достави податоците за пензиите до деловните банки најдоцна до 28 овој месец. На деловните банки Владата им препорача да обезбедат пензионерите да може да располагаат со мартовските пензии преку мрежата на банкомати и во трговската мрежа од 29 март годинава.

Во мартовската пензија се вклучени првите 1.000 денари кои како дополнителна финансиска помош, пензионерите ќе ги добијат и со априлската и со мајската пензија.

Портпаролите истакнаа дека со ова усогласување, како и со новиот модел за континуиран раст на пензиите, кој ќе започне да се применува со септемвриската пензија, пензионерите оваа година ќе имаат вкупно годишно зголемување во 2022 година од над 10.000 денари, што е рекордно зголемување на пензиите во историјата на Северна Македонија.

Портпаролите информираа дека во тек е седницата на Економско-социјалниот совет и дека по нејзиното завршување јавноста ќе биде информирана за заклучоците од состанокот.

На прашањето за бројот на потенцијални бегалци од Украина што Република Северна Македонија може да ги прими, портпаролите информираа дека нашата држава не е на рутата за бегалци каков што беше случајот со бегалците од Сирија. Тие истакнаа дека Министерството за труд и социјална политика, Министерството финансии, Министерството за внатрешни работи и Министерството за надворешни работи преземат координирани мерки за преземање на евентуални бегалци и нивно сместување.

Беше посочено дека Министерството за финансии преку СОЗР беше задолжено да обезбеди 120 милиони денари за хотелско сместување за потенцијални бегалци, но дека досега нема лица кои побарале статус бегалец.

На новинарско прашање за нови мерки и препораки во врска со состојбата со КОВИД-19, беше одговорено дека сите предлози и препораки на Комисијата за заразни болести ќе се разгледуваат на состанок на Главниот координативен кризен штаб, којшто се очекува да заседава деновиве, а записникот од состанокот ќе се разгледува на наредната седница на Владата, кога се очекува да биде донесена одлука во врска со предложените препораки на Комисијата за заразни болести.

Влада: Просечната нето плата во јануари порасна на 29.980 денари

Континуирано расте, просечната месечна нето-плата. Согласно најновите податоци на Државниот завод за статистика во јануари 2022 година исплатената нето-плата по вработен, изнесува 29.980 денари. Во споредба со просечната нето-плата за месец јануари 2021 година, зголемувањето е за 1.708 денари или за 6%.

Согласно статистика, зголемувањето се должи пред сѐ на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во секторите: Објекти за сместување и сервисни дејности со храна (13.9 %), Други услужни дејности (13.8 %) и Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли (11.0 %).

Податоците на Државниот завод за статистика го потврдуваат трендот на раст на платите кој е резултат на економските мерки и политики што ги спроведува Владата за раст на просечната и на минималната плата.

Доколку последниот податок го споредиме со јануари 2017 година кога просечната плата била 22.750 денари, разликата е 7.230 денари.

Владата продолжува со засилена динамика, да носи мерки во интерес на граѓаните. Минималната плата е зголемена на 18.000 денари, а пензиите доживеаја историски највисок раст. Со новите методологии кои Владата ги утврди и за платите и за пензиите, тие ќе продолжат континуирано да растат.

Дополнително, согласно статистика, невработеноста во четвртото тримесечје од 2021 година е на најниско ниво во независната економска историја и изнесува 15,2%.

УЈП со инспекциски контроли во Струмица за неправилности со неприлагодени фискални каси

Од 611 инспекциски контроли кај трговци на територија на цела држава, кај 114 имало неправилности со неприлагодени фискални каси, согласно Одлуката на Владата за намалување ДДВ-то на основните прехранбени производи, и наместо со 0, лебот, брашното тип 400, јајцата, млекото, месото, шеќерот, оризот и зејтинот ги продавале со даночна стапка од 5 отсто, соопшти директорката на Управата за јавни приходи, Сања Лукаревска.

Како што рече Лукаревска, најмногу неправилности имало кај трговци на мало со храна и пијалоци, трговци на мало со јајца, месо и производи со месо. Како што рече директорката најмногу неправилности имало во Скопје, Битола, Прилеп, Струмица и Тетово. Во Струмица од 85 конторли, 10 имале неправилност.

„Во контролата беа опфатени оние кои вршат трговија со храна и пијалаци на мало, трговија на мало со месо и производство на месо, трговија на мало со моторни горива. Во Скопје се извршени 136 контроли, а 13 имале неправилност. Во Битола од 120 контроли има 41 неправилност. Во Прилеп од 93 контроли, 22 имале неправилност. Во Струмица од 85 контроли, 10 имале неправилност. Во Тетово 78 контроли, 26 имале неправилност. Во Штип од 99 само 2 имале неправилност“, изјави Лукаревска.

Лукаревска ги повика граѓаните да пријават неправилност на фискалните сметки на бројот 198, a апелираше, особено до големите маркети, да си ги прилагодат касите.

Статистиката пресмета пад на невработеноста во нашата држава

Државниот завод за статистика (ДЗС) објави дека стапката на неработеност е 15.7 отсто во нашата држава.

Лани активното население во државава броело 943.004 луѓе, од кои вработени се 795.087, а 147.917 лица се невработени. Стапката на активност во овој период е 56.0, стапката на вработеност 47.2. Во 2020 година невработеноста изнесуваше 16,4 проценти.

Власта цели кон тоа невработеноста да ја сведе на едноцифрена бројка.

Нема укинување на вакциналните сертификати, вели министерот Сали

ФОТО: Министерство за здравство

Министерот за здравство Беким Сали одговарајќи на новинарско прашање рече дека нема потреба од нови мерки за моменталната состојба со Ковид-19.

Тој на новинарското прашање дали ќе се укинат ковид сертификатите рече дека засега не се планира такво нешто.

„Според епидемиолошката состојба, во државата има многу мал број вакцинирани, а се уште продолжува пикот на четвртиот бран. Не можеме да зборуваме за намалување на рестриктивните мерки“, вели Сали.

Астраион загуби на тешкото гостување во Прилеп

Ракометарите на Астраион загубија на тешкото гостување во Прилеп со резултат од 34:22 во натпревар од 12. коло од плеј-аутот на Супер лигата.

Прилепчани важеа за големи фаворити на овој меч, а тоа по оправдаа со убедлива победа на домашен терен. Уште од самиот старт прилепските ракометари се наметнаа и во ниту еден момент не дозволија младите струмички ракометари да се вратат во игра.

Бикоски со седум погодоци беше најдобар кај Прилеп, а шест погодоци постигна левото крило Хазеин Рустамов. Кај Астраион со шест погодоци најдобар беше централниот бек Христијан Ефтимов, а пет погодоци постигна Марко Стојанов.

Во следното коло Астраион на домашен терен во Струмица ќе игра против Јуниор Кисела Вода.

Честит празник македонци! Прочитајте ја историјата која се крие позади овој датум.

На ден 23 октомври пред 114 години во Солун е испишана вечната страна на Македонизмот – Ден на револуционерната борба. Овој ден секој Македонец го слави како ден кога е вкоренета идеата за конечно ослободување на Македонија и втемелување на националниот идентитет. Овој датум генерации пред нас го славеле, денеска и ние се присетуваме на храбрите дела на нашите предци, а 23 октомври ќе го слават и идните генерации, зошто тој претставува коренот на нашата држава, коренот на Република Македонија. Повеќе →