Советот на Општина Струмица ќе ја одржи втората седница во четврток

Советот на општина Струмица в четврток (02.11.2017  година) со почеток во 13 часот во домот на АРМ ќе ја одржи 2-та седница со следниот дневен ред:совет2017

 1. Предлог – Решение за  избор  на претседател и членови на Комисијата  за изработка на Програма за работа на Советот на општина Струмица;
 2. Предлог- Решение за  избор  на претседател и членови на Комисијата  за статут и прописи;
 3. Предлог – Решение за  избор  на претседатеел и членови на Комисијата   за општествени дејности;
 4. Предлог – Решение за  избор  на претседател и членови на Комисијата   за јавна безбедност, безбедност на сообраќајот и противпожарна заштита;
 5. Предлог-Решение за  избор  на претседател и членови на Комисијата  за здраствена заштита, социјална заштита и заштита на децата;
 6. Предлог- Решение за  избор  на претседател и членови на Комисијата  за култура, образование и спорт;
 7. Предлог – Решение за  избор  на претседател и членови на Комисијата  за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природа;
 8. Предлог-Решение за  избор  на претседател и членови на Комисијата  за финансии, буџет и локален развој;
 9. Предлог-Решение за  избор на претседател и членови на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите;
 10. Предлог – Решение за разрешување и избор на претседател и членови на Партиципативно тело од областа на  урбанизмот;
 11. Предлог- Решение за разрешување и именување претседател и членови на Одборот за подигање на спомен-обележја;
 12. Предлог –Решение за разрешување и избор на претседател и членови на Комисијата за процена и утврдување на висината на штетата настаната од природни непогоди и други несреќи;
 13. Предлог – Решение за разрешување и именување претставници  на Општина Струмица, во Управниот одбор во Отворениот граѓански унивезитет за доживотно учење  “Јоска Свештарот”- Струмица;
 14. Предлог – Решение за  предлагање  на член на Управниот одбор на ЈУ  Меѓуопштински центар за социјални работи Струмица,
 15. Предлог – Решение за разрешување и именување претставник  на Општина Струмица во Училишниот одбор на ОУ “Никола Вапцаров” Струмица; и
 16. Предлог – Решение за  именување претставник од Министерството за труд и социјална политика  за член на Управниот одбор на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица.

Comments are closed.