Свикана 38 седница на Советот на општина Струмица

Во петок, 15.04 .2016  во Домот на АРМ во Струмица ќе се одржи 38-та седница на Советот на општина Струмица. Седницата ќе започне во 11 часот. Во продолжение погледнете го дневниот ред на седницата:425777_313235672063203_317407608_n1-640x460

 1. Предлог – Буџетски календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2017 година;
 1. Предлог – Одлука за измена и дополнување  на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2016 година;
 2. Предлог – Одлука за утрвдување на вредноста на бодот  за платите на државните службеници за 2016 година;
 1. Извештај  за работа на ЈПКД “Комуналец” Струмица  за периодот I-XII месец –  2015 година;
 2. Годишен извештај  за работа на ЈПКД “Комуналец” Струмица за  2015 година;
 3. Годишна сметка  на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2015 година;
 4. Одлука за хипотека од прв ред на недвижност на ЈПКД „Комуналец“ Струмица;
 5. Предлог – Одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства за вработување на определено време на еден извршител во ЈПЕД „Струмица – Гас“ Струмица;
 6. Предлог – Одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства за вработување на определено време на двајца извршители во ЈП „Паркиралишта- Струмица “ Струмица;
 7. Предлог – Одлука за донесување на Детален урбанистички план за една парцела, на КП бр. 3786/1, дел од Блок 14 (Блок 30 Урбана единица 2 согласно ГУП на град Струмица) – општина Струмица, плански период 2014 – 2019;
 1. Предлог – Одлука за донесување на Стратегија за локален економски развој на Општина Струмица за период 2016 – 2020 година;
 2. Предлог – Одлука за подготовка и имплементација на проект “Креирање на општинска културна мрежа” (Акроним: “CMCNET”);
 3. Предлог – Одлука за подготовка и имплементација на проект “Заштитни мерки за управување со животната средина” (Акроним: “RE-PRACTICE-REcycling”);
 4. Предлог – Одлука за подготовка и имплементација на проект “Промоција на туризмот и културата преку водните ресурси” (Акроним: “ToCulter”);
 5. Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на Проект за изведба на „Пристапен пат до земјоделско земјиште во населено место Куклиш“;
 6. Предлог – Одлука за давање согласност за намена на инвестицијата за реализација на Проект за изведба на „Пристапен пат до земјоделско земјиште во населено место Куклиш“ ;
 7. Предлог – Решение за предлагање член во Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица;
 8. Годишна сметка со финансов извештај на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2015 година;
 9. Годишна сметка со финансов извештај на СОУУД „Димитар Влахов“   Струмица за 2015 година;
 10. Годишна сметка со финансов извештај на СОУ „Никола Карев“ Струмица за 2015 година;
 11. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ„Герас Цунев“ Просениково,  за 2015 година;
 12. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ„Гоце Делчев“ Вељуса за 2015 година;
 13. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ„Кирил и Методиј“ Дабиле  за 2015 година;
 14. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ„Даме Груев“ Куклиш за 2015 година;
 15. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Муртино за 2015 година;
 16. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2015 година;
 17. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за 2015 година;
 18. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“ Струмица за 2015 година;
 19. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Струмица за 2015 година;
 20. Годишна сметка со финансов извештај на ООМУ „Боро Џони“ Струмица за 2015 година; и
 21. Годишна сметка со финансов извештај на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2015 година.

Comments are closed.