Закажана дваесет и осма седница на Советот на општина Струмица

На 15 јуни ќе се одржи дваесет и осмата седница на Советот на општина Струмица.

Точките по кои советниците ќе расправаат се следните:

protest-prv-den-022

 1. Предлог –  Одлука за утврдување на приоритет на Проект – реконструкција на домовите на културата  во населените места: Просениково,  Дабиље,  Вељуса,  Добрејци, Попчево и Костурино;
 2. Предлог  – Одлука  за  давање согласност за намена на инвестицијата  за реализација на Проект – реконструкција на домовите на културата  во населените места: Просениково, Дабиље, Вељуса, Добрејци, Попчево и Костурино;
 3. Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на Проект  – Озеленување и хортикултурно уредување на паркови и површини во населените места: Просениково, Муртино, Куклиш, Свидовица и Костурино;
 4. Предлог-Одлука за давање согласност за намена на инвестицијата за  реализација на  Проектот  „Озеленување и хортикултурно уредување на паркови и површини во населените места: Просениково, Муртино, Куклиш, Свидовица и Костурино“;
 5. Предлог-Одлука за утврдување на приоритет нa  Проект  – Уредување на патна инфраструктура за пристапност до и околу природни знаменитости на локалитетот  „Бања Банско“;
 6. Предлог-Одлука за давање согласност за намена на инвестицијата  за реализација на   Проект  – Уредување на патна инфраструктура за пристапност до и околу природни знаменитости на локалитетот  „Бања Банско“;
 7. Предлог – Одлука за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување;
 8. Предлог – Одлука за измена на Одлуката за определување на имиња на улици на подрачјето на град Струмица;
 9. Предлог – Одлука за определување локација за поставување спомен – обележје на загинатите пилоти од хеликоптерската единица на МВР;
 10. Предлог – Одлука за давање согласност на Елаборат за одредување на заштитни зони околу водозафатните објекти за водоснабдување;
 11. Предлог – Одлука за пренесување на користењето и управувањето со системот на фекална канализација во с. Костурино;
 12. Предлог – Одлука за пренесување на правото на користење и управување со објект – дел од плоштад „Гоце Делчев“ во Струмица (подземен паркинг простор)
 13. Предлог – Одлука за дополнување на Одлуката за определување на зонско паркирање на подрачјето на град Струмица;
 14. Информација за јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на патиштата на територијата на општина Струмица за периодот 01.07 – 31.12.2014 година;

15. Предлог – Одлука за донесување на Детален урбанистички план за Блок 23 и дел од Блок 24, Урбана единица 9 во Струмица, Oпштина Струмица 2013-2018;

 1. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4941 КО Куклиш;

17. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2892 КО Банско;

 1. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 624 КО Сачево;
 2. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4720 КО Муртино;
 3. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2281 КО Куклиш;
 4. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица (Уп бр. 16-189 од 2011 год.);
 5. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица (Уп бр. 16-1650 од 2011 год.);
 6. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3153/2 КО Муртино;
 7. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 263 КО Баница;
 8. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица (Уп бр. 16-6351 од 2011 год.);

26. Предлог – Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7397 КО Струмица;

27. Предлог – Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 5598/4, 5598/2 и 5598/1 КО Струмица;

28. Предлог – Програма за поставување урбана опрема на територијата на општина Струмица;

 1. Извештај за работата  на ЈП „Паркиралишта-Струмица “ Струмица  за периодот од 01.01. до 31.03.2015 година;
 2. Одлука за утврдување на висината на цените за услугата паркирање во подземниот паркинг  на Плоштад „Гоце Делчев“ во Струмица; и
 3. Извештај за работењето   на ЈПЕД „Струмица-гас“ Струмица за првиот квартал од 2015 година.

Comments are closed.