Утре заседава Советот на општина Струмица

Советниците на општина Струмица утре ќе ја одржат двесет и шестата седница.

sovet-039

На дневниот ред ќе бидат следните точки:

 1. Предлог – Буџетски календар за подготовка и донесувањена Буџетот на општина Струмица за 2016 година;
 2. Предлог- Проценка на загрозеност на територијата на Општина Струмица од природни непогоди и други несреќи;
 3. Предлог – План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи на општина Струмица;
 1. Извештај  за работа на ЈПКД “Комуналец” Струмица за периодот 1-12 месец  2014 година;
 1. Годишна сметка со финансов извештај на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2014 година;
 2. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ„Гоце Делчев“ Вељуса за 2014 година;
 3. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ„Кирил и Методиј“ Дабиле  за 2014 година;
 4. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2014 година;
 5. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за 2014 година;
 6. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“ Струмица за 2014 година;
 7. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Струмица за 2014 година;
 8. Годишна сметка со финансов извештај на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2014 година;
 9. Годишна сметка со финансов извештај на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2014 година;
 10. Годишна сметка со финансов извештај на СОУУД „Димитар Влахов“   Струмица за 2014 година;
 11. Годишна сметка со финансов извештај на СОУ „Никола Карев“ Струмица за 2014 година;
 12. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3284, 3285 КО Банско;
 13. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 7703 КО Струмица;
 14. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4659 и 4663 КО Струмица;
 15. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7323/4, 7324/2, 7324/3, 7323/8 КО Струмица;
 16. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7775 и 7776 КО Струмица;
 17. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 6512/44, 6512/1 КО Струмица;
 18. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 2218 КО Добрејци;
 19. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица;
 20. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 4580 КО Струмица; и
 21. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 159 КО Три Води.

 

Comments are closed.