Општина Струмица организира јавна презентација за животната средина

Општина Струмица на 16 декември ќе одржи јавна презентација на Извештајот за стратегиска оцена на животната средина од реализација на Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и прeчистување на урбани отпадни води за агломерација Струмица.8086eff79b547ba5f77319d83cfb55a4_XL
Презентација ќе се одржи во Домот на АРМ, со почеток во 11.00 часот.
СОЖС Извештајот и Програмата се објавени на интернет страната на Општината на 25.12.2014 и сеуште се достапни за заинтересираната јавност (на интернет страната и во просториите на Општина Струмица).
Заинтересираната јавност има можност во рок од 30 дена (заклучно со 23.01.2015) да даде свое мислење и забелешки по Извештајот за стратегиска оцена на животната средина во електронска или печатена форма или тоа да го стори на самата расправа. Истотака, присутните граѓани ќе можат да даваат забелешки и сугестии.
Контакт лице: Софче Иванова
тел. 076 483 162
e-mai: sofce.ivanova@strumica.gov.mk

Comments are closed.