Решение за свикување на деветнаесеттата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица

Бр.08 – 414 /1

18.01.2023 год.

С т р у м и ц а

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Р  е  ш  е  н  и  е

за свикување на деветнаесеттата седница  на

Советот на општина Струмица

Ја свикувам деветнаесеттата седница на Советот на општина Струмица за ден 25.01.2023 година (среда). Деветнаесеттата седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00  часот.

За работата на седницата предлагам:

Усвојување на записникот од 18-та седница на Советот на општина Струмица

Д н е в е н   р е д 

 1. Предлог – План за запишување на ученици во прва година во средните општински училишта во Општина Струмица во учебната 2023/2024 година;
 2. Предлог – Одлука за доделување парична помош на Катерина Јанева од Струмица;
 3. Предлог – Одлука за доделување парична помош на Александар Димитриевски од Струмица;
 4. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на објекти во Општина Струмица на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица;
 5. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на објект во Општина Струмица на ЈОУДГ „Виножито“ Струмица;
 6. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на објект – Училишна спортска сала во ООУ „Маршал Тито“ Муртино;
 7. Предлог- Одлука за давање на времено користење на објект на ЈЗУ „Здравствен Домна Скопје“ – Скопје;
 8. Предлог- Одлука за давање на времено користење на објект на „ЕДУПРАКТИКА“ – Струмица;
 9. Предлог– Одлука за утврдување потреба од кофинансирање  на проект за Изградба на улица „Драгољуб Боцинов“ (улица бр.1 УБ-36, Стационажа од 0+00 до 0+265 метри) – Општина Струмица;
 10. Предлог- Програма за   дополнување  на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Струмица за 2023 година;
 11. Предлог- Одлука за утврдување Нацрт план за Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од Блок 33, У.Е.4 согласно ГУП за град Струмица, Општина Струмица, со плански период 2022-2027;
 12. Предлог – Одлука за утврдување Нацрт план за Измена и дополнување на ДУП  за дел од Блок 14 УЕ 2, Општина Струмица, (со плански период 2021-2026);
 13. Предлог– Одлука за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.2573 КО Банско-вонград;
 14. Предлог– Одлука за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.2552/1,КО Банско;
 15. Предлог– Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр.1435 и дел од КП бр.1434, КО Струмица;
 16. Предлог– Одлука за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.2824, КО Куклиш-вонград;
 17. Предлог– Одлука за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.1/1, КО Банско-вонград;
 18. Предлог– Одлука за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.6047, КО Вељуса;
 19. Предлог– Одлука за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.2559/1 и КП бр.2560/1, КО Банско;
 20. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.7930 во КО Струмица;
 21. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.1275/2, КО Добрејци-вон г.р.;
 22. Предлог – Одлука за донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на дел од КП бр. 7151/1 и дел од КП бр. 8018/1, КО Струмица;
 23. Предлог –  Одлука за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација за промена на граници на ГП 309 кон ГП 307 и ГП 311, УБ 14, УЕ 2 Општина Струмица;
 24. Предлог- Одлука за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација за спојување на КП 2342/23 и КП 2342/24 КО Муртино вгр. во една градежна парцела со намена Г-2 лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија;
 25. Предлог- Одлука за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација на КП бр.1181 и КП бр.1183, согласно ДУП за Град Струмица Блок бр.18, КО Струмица, Општина Струмица;
 26. Предлог –  Одлука за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација за промена на граници на ГП25-38 Блок 25 УЕ 9 во Струмица, Општина Струмица;
 27. Барање согласностза приeм на помал број на деца во ЈОУДГ „Виножито“ Струмица;
 28. Измена и дополнување на Годишен план за вработување на ЈОУДГ „Виножито“ Струмица за 2023 година;
 29. Годишен извештај за работа на Локален совет за превенција на Општина Струмица за 2022 година;
 30. Одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „Паркиралишта“ Струмица за 2023 година;
 31. Одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈПЗБК „Стационар Лана“ Струмица за 2023 година;
 32. Образложение кон Одлука за недонесување  на  Измена и дополнување на Детален урбанистички план за Блок 8 (КП 108/2) КО Струмица, Општина Струмица (Плански период 2018-2023 година).

   Совет на општина Струмица

          Претсeдател,

           Марjан Даскаловски

Comments are closed.