Советот на општина Струмица ќе ја одржи својата 35 седница

 Советот на општина Струмица на ден 22.05.2020  година (петок). со почеток во 11 часот во домот на АРМ ќе ја одржи 35 седница со следниот дневен ред:

Д н е в е н   р е д

 

  1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за првиот  квартал од 2020 година;
  2. Предлог – Одлука  за измена и дополнување на  Буџетот на општина Струмица за  2020 година;
  3. Предлог – Програма за измена и дополнување на Програмата за  уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година;
  4. Предлог – Програма  за измена на Програмата за активности  во областа на заштитата на  животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година;
  5. Предлог-Програма измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа  на културата во 2020 година;
  6. Предлог-Програма  измена на Програмата за активностите на Општина Струмица  во областа на образованието во 2020 година;
  7. Предлог – Програма за измена на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2020 година;
  8. Предлог- Буџетски календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2021 година;
  9. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на деловни простории  на Делегацијата на Европската унија во Република Северна Македонија;

10. Предлог – Одлука за усвојување  на Урбана ревизија на Општина Струмица;

11. Предлог – Програма за измена и  дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2020 година; и

12. Предлог-Одлука за усвојување на  Оперативен план  за справување  со коронавирусот „Ковид 19” на подрачјето  на Општина СтрумицаПлоштад_Гоце_Делчев_Струмица_2

Comments are closed.