Советниците денес ќе гласат за Буџетот на Струмица за 2015 година

Во Домот на АРМ од 11 часот ќе започне последната, дваесет и втора седница на Советот на општина Струмица за тековната година. На дневниот ред на Советот се предлог – програмите за Буџетот на Струмица за 2015 година, а ќе се усвои и записникот од дваесет и првата седница на Советот на општина Струмица.

Ова се точките по кои ќе се работи:

 1. Предлог-Буџет на Општина Струмица за 2015 година;
 2. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2015 година;
 3. Предлог-Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на  Општина Струмица за 2015 година;
 4. Предлог-Програма  за изградба, реконструкција, одржување и заштита  на локални патишта  и улици  на територијата на Општина Струмица за 2015 година;
 5. Предлог – Програма за одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Струмица за 2015 година;
 6. Предлог-Програма за изработка на  урбанистички планови во Општина Струмица за 2015 година;
 7. Предлог-Програма за одржување на јавната чистоќа во 2015 година;
 8. Предлог- Програма за одржување на јавно зеленило на  подрачјето на општина Струмица  за 2015 година;
 9. Предлог-Програма за активностите на Општина Струмица од областа  на културата во 2015  година;
 10. Предлог-Програма за активностите на Општина Струмица во  областа на спорт и млади во 2015 година;
 11. Предлог –Програма  за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој  и туризмот  во 2015 година;
 12. Предлог – Програма за активностите на општина Струмица за областа на социјалната   и детската заштита во 2015 година;
 13. Предлог – Програма  за активностите на Општина Струмица  во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и  справувањето со кризи во 2015  година;
 14. Предлог – Програма   на Општина Струмица за работа со облиците на месна самоуправа;

Comments are closed.