Советот на Општина Василево ќе ја одржи втората седница во понеделник

Советот на општина Струмица во понеделник (20.11.2017  година) со почеток во 12.30 часот во домот на АРМ ќе ја одржи 2-та седница со следниот дневен ред:opsvasilevo-88478

1. Предлог-решение за избор на претседател и членови на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина.

2. Предлог-решение за избор на претседател и членови на Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој.

3. Предлог-решение за избор на претседател и членови на Комисијата за статут и прописи.

4. Предлог-решение за избор на претседател и членови на Комисијата за општествени дејности.

5.  Предлог-решение за избор на претседател и членови на Комисијата за земјоделие и заштита на животните и растенијата.

6. Предлог-решение за избор на претседател и членови на Комисијата за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита.

7. Предлог-решение за избор на претседател и членови на Комисијата за еднакви можности.

8. Предлог-решение за формирање на привремена  Комисија за Предлог-годишна Програма за работа на Советот на општина Василево за 2018 година.

9. Предлог-решение за разрешување и именување на членови на Училишниот одбор на ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала.

10. Предлог-решение за разрешување и именување на членови на Училишниот одбор на ООУ „Гоце Делчев“, Василево.

11. Предлог-решение за разрешување и именување на членови на Управниот одбор на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево.

12. Донесување на одлука за финансиски средства по барањето поднесено од ЛД „Фазан“, од Василево.

13. Донесување на одлука за финансиски средства по барањето поднесено од Кик бокс клуб „Тим Зоран“ од Струмица.

14. Предлог-програма за одржување на локалните патишта и улици во општина Василево за 2017/2018 година во зимски услови.

15. Предлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичлко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти – викендица на к.п. бр. 555 во КО Нова Маала.

16. Предлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичлко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти – покмошни објекти на к.п. бр. 1758 во КО Дукатино.

 

Седницата ќе се одржи во просториите на Домот на културата во Василево.

Comments are closed.

POP