Советот на Општина Струмица ќе ја одржи 51-та седница во петок

Педесет и првата  седница   на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00  часот во петок 17-ти март.

За работа на седницата e предложено следното:совет

I

            Усвојување на записникот почетокот од 50 седница на Советот на општина Струмица

II

Д н е в е н    р е д

  1. Предлог – Одлука за означување на условите и утврдување режим на сообраќај на крстосница со кружен тек на ул. „Климент Охридски“ и  бул. „Гоце Делчев“ во Струмица;
  2. Информација за состојбата на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот  на патиштата на подрачјето на општина Струмица за пeриодот јули-декември 2016 година;
  3. Извештај за работењето  на   Општинска јавна установа – Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Јоска Свештарот“  Струмица  за 2016 година;
  4. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1222 КО Добрејци вон г.р.;
  5. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7899 КО Струмица:
  6. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 4013/1 КО Муртино вон г.р.;
  7. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2677/1 КО Дабиља;
  8. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 58 и дел од 53/2 КО Струмица; и
  9. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 6512/8 КО Струмица.

Comments are closed.

POP