Советот на Општина Струмица ја закажа 49-та седница

Советот на Општина Струмица ќе одржи седница  на 31.01.2017 година (вторник). која ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00 часот.

За работа на седницата се предложени следните точки:14051824_1049319811788115_6978659276908100180_n

 1. Предлог – План  за запишување на ученици во I година во Средните општински училишта во Општина Струмица во учебната 2017/2018 година;
 2. Предлог – Одлука за формирање на координативно тело за заштита од дискриминација;
 3. Предлог – Одлука за резервирање средства за експропријација во Буџетот на општина Струмица за 2017 година;
 4. Предлог – Одлука за измена на Одлуката за авто-такси превоз на патници на подрачјето на општина Струмица;
 5. Предлог – Одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства за нови вработувања во ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2017 година;
 6. Предлог – Одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства за вработување на 155 лица – вработени на определено време во ЈПКД „Комуналец“ Струмица;
 7. Одлука за утврдување  на висина на бод  за исплата на плата  на вработените во ЈПКД „Комуналец“ Струмица;

 

 1. Предлог – Одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места во ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 2017 година;
 2. Ценовник на ЈП „Паркиралишта-Струмица“  за одбележување на хоризонталната сигнализација  на подрачјето на Општина Струмица;
 3. Предлог – Решение за разрешување и избор на претседател на  Комисија за мандатни прашања, избори  и именувања;
 4. Предлог – Решение за  разрешување и избор  на член на Комисијата  за изработка на Програма за работа на Советот на општина Струмица;
 5. Предлог – Решение за разрешување и  избор  на член на Комисијата   за јавна безбедност, безбедност на сообраќајот и противпожарна заштита;
 6. Предлог – Решение за разрерување и  избор  на членови на Комисијата  за здраствена заштита, социјална заштита и заштита на децата;
 7. Предлог -Решение за разрешување и  избор  на претседател  на Комисијата  за култура, образование и спорт;
 8. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7899 КО Струмица;
 9. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица;
 10. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 752 КО Банско;
 11. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7895/1 КО Струмица;
 12. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1746/1 КО Дабиља;
 13. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 610 КО Баница;
 14. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1040/1, 1040/2 КО Просениково;
 15. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2573 КО Банско;
 16. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 804 КО Градско Балдовци;
 17. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7665/1, 7676/2, 7676/3 КО Струмица;
 18. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 5788/4, 5788/11 КО Струмица;
 19. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 3/1 КО Струмица;
 20. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 6544, 6533/6 КО Струмица;
 21. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 2681/1 КО Банско; и
 22. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7603, 7609/1 КО Струмица.

Comments are closed.

POP